UUTISKIRJE

Syyskuu 2020

 

 

Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -webinaari 1.10.2020


Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry ja BSAG järjestävät Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -webinaarin 1.10.2020 klo 9:00 -11:15 ja 12:00 -15:00.


 

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Syksyllä 2020 avautuu uusi erillishaku kestäville vesienhallinnan ratkaisuille pelto- ja metsäalueilla. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolla edistetään mahdollisimman kattavasti vesitalouteen liittyviä tavoitteita, kuten valuma-aluetasoista suunnittelua, vesien tilan parantamista, peltomaan kasvukuntoa, sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sekä luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönoton edistämistä.


 

Nimityksiä maa- ja metsätalousministeriössä

Maa- ja metsätalouden luonnonvaraosaston uudeksi osastopäälliköksi on nimitetty maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Tuula Packalen aiemman osastopäällikön maatalous- ja metsätieteiden tohtori Juha S. Niemelän siirryttyä Metsähallituksen toimitusjohtajaksi. Luonnonvaraosaston luonnonvara- ja vesitalousyksikön johtajaksi on nimitetty luonnonvaraneuvos Heikki Granholm pitkäaikaisen johtajan filosofian lisensiaatti Kai Kaatran jäädessä eläkkeelle. Diplomi-insinööri Olle Häggblom siirtyi Salaojayhdistyksen palveluksesta ministeriön luonnonvara- ja vesitalousyksikköön erityisasiantuntijaksi 1.8.2020 lähtien.

 


 

Etelä-Suomen salaojakeskuksen toiminta siirtyy ProAgria Etelä-Suomi ry:ltä KVVY Tutkimus Oy:lle

Kuvassa vas. Janne Pulkka, Timo Niemelä, Jukka Paitula, Mikko Ortamala, Arto Karjalainen
puuttuu: Pasi Helminen, Pasi Alakoski, Tero Korhonen, Pekka Pohjalainen.

ProAgria Etelä-Suomen osana toiminut Etelä-Suomen salaojakeskuksen vesitaloussuunnittelu siirtyy elokuun lopussa solmitulla sopimuksella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistamalle KVVY Tutkimus Oy:lle. Etelä-Suomen salaojakeskuksessa toimivat vesitalousasiantuntijat siirtyvät KVVY Tutkimus Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.10.2020 alkaen.

 


 

Vesitalousisännöintikoulutus 28.10.2020-22.1.2021

 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset järjestävät nyt toisen kerran vesitalouden isännöitsijä (tai ojaisännöitsijä) koulutuksen. Koulutuksen perusidea on auttaa viemään läpi esimerkiksi valtaojan kunnostushanke: mm. suunnitelman hankkiminen, urakoiden kilpailuttaminen, mahdolliset luvat, työn valvonta ja kustannusten jako osakkaiden kesken.

 


 

Maatalouden valumavesien hallintaa WATERDRIVE-hankkeessa

Esimerkkinä Tammelan Pyhäjärven alueelle tehty teemakartta, jossa näkyy pintavesien ekologinen tila sekä veden laadun havaintopisteet. Kuva: SYKE

Suomi osallistuu kansainväliseen WATERDRIVE-hankkeeseen, jossa toteutetaan kestäviä menetelmiä maatalouden valumavesien hallinnassa. Hanke aktivoi paikallistason toimijoita ja kehittää toimintamalleja ja keinoja paikallistason työn vauhdittamiseksi. Tavoitteena on parantaa maatalousvaltaisten alueiden vesien laatua ja ilmastonmuutoksen resilienssiä Itämeren valuma-alueella.

 


 

WATERAGRI hanke etsii ratkaisuja vesien pidätykseen ja ravinteiden kierrätykseen

Luken Ruukin tutkimusaseman huuhtoumakenttä, jossa tutkitaan turvepellon viljelyn ja säätösalaojituksen vaikutuksia valumavesien laatuun ja kasvihuonekaasupäätöihin. Kuvassa näkyvät V-mittapatokaivot virtaaman automaattiseen mittaamiseen. Mittauskopissa on kaivo, jossa otetaan kokoomanäytteitä veden laadun analysointia varten. Kuva: Maarit Liimatainen

WATERAGRI on uusi EU:n H2020 puiteohjelman hanke, jossa tutkitaan peltojen veden ja ravinteiden prosesseja pienillä valuma-alueilla. Tavoitteena on kehittää kestäviä ratkaisuja vesien pidätykseen ja ravinteiden kierrätykseen, jotka mahdollistavat tehokkaan viljelyn samalla pienentäen viljelyn vesistövaikutuksia. Hankkeessa testataan erilaisia kuivatus- ja kastelumenetelmiä, kosteikoita ja suodattimia sekä kehitetään laskennallisia työkaluja kuten mallinnusta. Hankkeeseen osallistuu 23 partneria 14 maasta. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Oulun yliopisto ja VTT, jotka kukin vetävät hankkeen keskeisiä työpaketteja.