bg

Research projects

 

TOSKA

Functional subsurface drainage approaches in plant production (TOSKA)

Drainage design, materials and installation methods are investigated to improve the profitability of crop production and to reduce the environmental load from cultivated fields. The aim of the study is to determine the effects of various subsurface drainage approaches. The effect of envelope material (gravel) and drain spacing on field drainage, crop yield, nutrient transport and soil structure are studied. Trenching- and trenchless drain installation techniques and their suitability in drainage are studied by field experiments. In addition, the project aims to extend the FLUSH model in such way that it would be suitable for drainage planning, as well as in short-term and long-term impact assessment of drainage.

TOSKA is related to PVO (Optimization of water use in field cultivation) and PVO2 (Drainage installation techniques and optimization of field water resources) projects conducted in 2006-2013.

Research consists of four subprojects:

1)  Nummela experimental site – drain spacing halving and monitoring

2) Functionality of subsurface drains layed with two intalling techniques: trenching -and trenchless machines

3) The functionality of gravel as an envelope material

4) FLUSH-model development

 

The project is realized together with:
Finnish Field Drainage Association, Agrifood Research Finland MTT, Aalto University, Sven Hallin Research Foundation and University of Helsinki. The project is funded by the Ministry of Agriculture and Forestry, the Finnish Drainage Foundation and Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

 

Abstract of the TOSKA project (2017)
pdf-icon-transparent-background2-300x300

TOSKA loppuraportti (2017)
pdf-icon-transparent-background2-300x300

Abstract of the extension of TOSKA project (2018).
pdf-icon-transparent-background2-300x300

TOSKAn Jatkohanke (2018).
pdf-icon-transparent-background2-300x300


 

WATER GATE- valve in controlled drainage experiment

In the experiment, float-operated and fully automatic head pressure valve called “Water Gate”, was tested in controlled drainage. According to manufacturer, the valve can maintain approximately a one-foot increase in water elevation between the downstream and upstream sides of the valve. Valve is connected to the collector drain and is buried in to the ground. In controlled drainage done with Water Gate- valve, the amount of control valves needed comprared to normal control wells, is approximately 1,5 times the amount of control wells.  Advantages of the valve are that there is no need for control wells in the field and ground water table is self-regulated with the valve, so no controlling of water table is needed. Cultivation work gets also easier in the field, as there is no wells or other structures in the field that could disturb the field work.

According to preliminary results, The Water Gate- valve wasn’t able to keep the water table high in dry seasons. Excess water was pumped in to the system in dry seasons, and functionality of the valves is dependandt on that. Research will continue and more results of the valve will come.

Involved in the project:
ProAgria Österbottenin (ÖSL)
Finnish Field Drainage Association

Tutkimuksesta 2014 jäsenjulkaisussamme
pdf-icon-transparent-background2-300x300


 

PRECIKEM (2010-2014)

Projektissa kehitetään happamien sulfaattimaiden kemiallista täsmäkäsittelyä. Käsittelyssä salaojaputkistoon pumpataan säätökaivojen kautta kalsiumkarbonaatti- ja kalsiumhydroksidi- suspensiota, jotka leviävät huokoisessa maassa rakoja ja halkeamia pitkin. Kalkkituotteet neutraloivat huokosissa olevat hapot, mutta perimmäisenä tarkoituksena on pH-arvon nousun myötä hidastaa happamissa oloissa viihtyvien mikrobien toimintaa ja siten vähentää haponmuodostusta syntysijoillaan.

 

Hankkeessa mukana:
ProAgria Österbottens svenska
lantbrukssällskap

Yrkeshögskolan Novia
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkesakademin i Österbotten
Åbo Akademi

Tutkimuksesta 2014 jäsenjulkaisussamme
pdf-icon-transparent-background2-300x300


 

Päättyneet hankkeet

 

PVO- ja PVO2 -hankkeet

Vuosina 2006–2010 toteutettiin tutkimushanke ”Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi” (PVO), jossa selvitettiin eri ympärysaineilla ja ojaväleillä toteutettujen salaojien toimivuutta sekä vaikutuksia satoon, vesistökuormitukseen ja maan rakenteeseen.
Hankkeen toinen vaihe, ”Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi” (PVO2), käsitti vuodet 2011–2013.

Hankkeen tulokset löydät kohdasta julkaisut

 


CATERMASS- hanke

Hanke oli ympäristöprojekti, jonka tarkoituksena oli tutkia ja kehittää menetelmiä happamien sulfaatti-
maiden ympäristöriskien vähentämiseen sekä etsiä keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Hanke jakautui 5 alahankkeeseen:

1) Happamien sulfaattimaiden kartoitus ja riskiluokitus.
2) Happamien sulfaattimaiden vaikutukset kalakantoihin sekä pintavesien ekologiseen tilaan.
3) Haittojen vähentämismenetelmien kehittäminen ja sopeuttaminen maa- ja metsätalouteen
4) Toimenpidevaihtoehtojen sosioekonomisten vaikutusten ja rajoitteiden arviointi
5) Tiedon välittäminen happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun parhaista ympäristökäytännöistä

Hankkeessa mukana:
Suomen ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY
Geologian tutkimuskeskus
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
Åbo Akademi
Helsingin yliopisto
Österbottens svenska producentförbund
Pro Agria,
Pohjois-Pohjanmaan ELY

Tutkimuksesta 2014 jäsenjulkaisussamme
pdf-icon-transparent-background2-300x300

Lue lisää catermass.fi