PERUSKUIVATUS

Peruskuivatus on tärkein kuivatusmuodoista ja se antaa edellytykset paikalliskuivatukselle, eli pienemmille avo-ojille tai salaojille. Peruskuivatuksesta puhuttaessa sillä tarkoitetaan ojitusta, purojen ja valtaojien perkausta tai putkitusta ja peltoalueiden pienehköä pengerrystä.

Suomen viljelyssä olevat pellot ovat ainakin kertaalleen peruskuivatettu. Nykyisin tehdään lähinnä ojitusten peruskorjauksia, kunnostuksia ja valtaojien putkituksia. Suurin osa ojituksista tehtiin jo ennen 1970 -lukua, joten jatkossakin on odotettavissa runsaasti rappeutuneiden ja umpeenkasvaneiden ojitusten peruskorjauksia. Uomien perkaus ja kunnossapito tulee nykyisin toteuttaa ympäristöä entistä vähemmän kuormittavia, ns. luonnonmukaisia menetelmiä käyttäen. Lähtökohtana on yhä kuivatustilan parantaminen ja ylläpito, mutta samanaikaisesti pyritään kunnossapitotarpeen vähentämiseen, vesistöjen veden laadun ja eliöstön elinolosuhteiden parantamiseen sekä maisemakuvan ja virkistyskäyttömahdollisuuksien monipuolistamiseen.

Suunnitelmien laadukkuus, ympäristövaikutusten huomioiminen suunnitteluratkaisussa sekä työn toteutusaikainen valvonta ovat hankkeen toteutuksen kannalta merkittäviä tekijöitä. Luonnonmukaiset menetelmät on pyrittävä huomioimaan suunnittelussa. 

SIVUA PÄIVITETÄÄN RAHOITUKSEN HAUN OSALTA

Tietoa peruskuivatushankkeen rahoituksesta.