PERUSKUIVATUS

Peruskuivatus on tärkein kuivatusmuodoista ja se antaa edellytykset paikalliskuivatukselle, eli pienemmille avo-ojille tai salaojille. Peruskuivatuksesta puhuttaessa sillä tarkoitetaan ojitusta, purojen ja valtaojien perkausta tai putkitusta ja peltoalueiden pienehköä pengerrystä.

Suomen viljelyssä olevat pellot ovat ainakin kertaalleen peruskuivatettu. Nykyisin tehdään lähinnä ojitusten peruskorjauksia, kunnostuksia ja valtaojien putkituksia. Suurin osa ojituksista tehtiin jo ennen 1970 -lukua, joten jatkossakin on odotettavissa runsaasti rappeutuneiden ja umpeenkasvaneiden ojitusten peruskorjauksia. Uomien perkaus ja kunnossapito tulee nykyisin toteuttaa ympäristöä entistä vähemmän kuormittavia, ns. luonnonmukaisia menetelmiä käyttäen. Lähtökohtana on yhä kuivatustilan parantaminen ja ylläpito, mutta samanaikaisesti pyritään kunnossapitotarpeen vähentämiseen, vesistöjen veden laadun ja eliöstön elinolosuhteiden parantamiseen sekä maisemakuvan ja virkistyskäyttömahdollisuuksien monipuolistamiseen.
Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten.
Avustuksen tukitaso on 40% hyväksyttävistä kustannuksista. Tukitaso on vaihdellut 30-50% välillä alla olevien kohtien toteutuksen mukaisesti. Erityisistä syistä tukea voidaan korottaa 20% esim. vesiensuojelurakenteisiin tai jos kohteen rakentamiskustannukset ovat erityisen kalliit (tulvasuojelu, liettyvät maat).
Suunnitelmien laadukkuus, ympäristövaikutusten huomioiminen suunnitteluratkaisussa sekä työn toteutusaikainen valvonta ovat hankkeen toteutuksen kannalta merkittäviä tekijöitä. Luonnonmukaiset menetelmät on pyrittävä huomioimaan suunnittelussa. Hankekohtaisen arvioinnin perusteella harkinnanvaraisiin ympäristönsuojelu ja -hoitotoimenpiteisiin voidaan myöntää täysimääräisesti avustusta. Peruskuivatussäädökset luovat puitteet avustuksen enimmäistukimääriksi sekä harkinnanvaraisen ja tukipäätöskohtaisen tukitason määrittämiseksi.
Tukea haetaan alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakijana on ojitusyhteisö tai vaihtoehtoisesti osakastyönä toteutettavan hankkeen hyödynsaajat tekevät hakemuksen yhteisellä sopimuksella. Rahoitushakemuksen liitteenä toimitetaan kuivatussuunnitelmat. Suunnitelmat hyväksytään yleensä ojitustoimituksessa, mutta sopimusojituksessa suunnitelmat hyväksytetään rahoituskäsittelyn yhteydessä.
Hakemuksen löydät Ympäristö.fi palvelusta seuraamalla alla olevaa linkkiä. www.ymparisto.fi/peruskuivatustuki/hakemus

Lisätietoa peruskuivatuksesta:
Ympäristö.fi