SALAOJITUKSEN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ

Salaojayhdistys ry ylläpitää salaojituksen pätevyysjärjestelmää. Pätevyysjärjestelmän tarkoituksena on edistää peltosalaojituksen suunnittelun ja toteutuksen hyvää laatua. Järjestelmä helpottaa työn tilaajaa ja luo hyvän mallin suunnittelijoille ja urakoitsijoille oman työn laadun kehittämiseksi.

Pätevyyden arviointi perustuu referenssikohteisiin sekä henkilö- ja kalusto­resursseihin. Pätevyys myönnetään vuodeksi kerrallaan. Salaojasuunnittelijoiden ja – urakoitsijoiden yhteystiedoissa on merkintä niiden kohdalla, joille todennettu pätevyys on myönnetty.

SALAOJASUUNNITTELIJOIDEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Salaojasuunnittelijalla täytyy olla riittävä osaaminen salaojituksen eri vaiheista ja erityisesti sen suunnittelusta. Lisäksi hänellä on oltava riittävä maatalouden ja peltoviljelyn tuntemus.

KOULUTUS

Maatalouden vesitalouden osaamisala kuuluu Maatalousalan erikoisammattitutkintoon. Vesitalouden osaamisalaan kuuluu kaksi pakollisesta tutkinnonosaa: Peltosalaojituksen suunnitteleminen sekä Mittalaitteiden ja suunnitteluohjelmien käyttäminen maankuivatuksessa. Molemmat suunnitteluosat täytyy olla suoritettu.

KOKEMUS

Työkokemusta pitää olla vähintään 2 vuotta ja tehtyjen suunnitelmien minimimäärä on 30 kpl ja 120 hehtaaria.

JATKUVASTI AKTIIVINEN

Vähintään 20 suunnitelmaa, jotka kattavat 80 ha tulee olla tehtynä pätevyyden myöntämisvuotta edeltäneen kahden vuoden aikana eli keskimäärin vähintään 10 suunnitelmaa/vuosi ja 40 ha/vuosi.

SALAOJAKARTTOJEN ARKISTOIMINEN

Suunnittelijan tulee tallentaa kaikki tekemänsä salaojakartat toteutusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Salaojayhdistyksen ylläpitämään salaojatietokantaan.

ASIANMUKAISET VÄLINEET JA TYÖMENETELMÄT

Suunnitelmien tulee olla digitaalisessa muodossa ja valtakunnallisessa koordinaatistossa.

LAADUKKAAT SUUNNITELMAT JA LAADUKAS SUUNNITTELUPROSESSI

Salaojasuunnitelman tulee sisältää 1) suunnitelmakartta mittakaavassa 1:2000, johon on merkitty korkeuskäyrät, ojien ja kaivojen sijainti, ojien kaltevuudet, putkikoot, peruslohkonumero ym. tarvittavat tiedot 2) suunnitelmaselostus, josta ilmenevät tilatiedot, peruslohkonumero, maalaji, ojaväli, ojasyvyys, ympärysaine, kaivannon täyttömateriaali ym. tarvittava tieto 3) työselostus ja 4) kustannusarvio, jossa kustannukset ovat eritellyt ja ajantasaiset. Suunnitelmien tulee noudattaa RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset –julkaisun ohjeita.

SALAOJAURAKOITSIJOIDEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET

KOKEMUS

Ojituksesta vastaavalla tulee olla työkokemusta vähintään 1 vuosi. Lisäksi tulee olla vähintään 10 salaojitustyömaata ja 50 ha salaojitusta tehtynä.

JATKUVASTI AKTIIVINEN

Yrityksellä tulee olla vähintään 10 salaojitustyömaata ja 50 ha salaojitusta tehtynä viimeisen kahden vuoden aikana.

ASIANMUKAISET TYÖMENETELMÄT

Yrityksen tulee noudattaa RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset –julkaisun ohjeita.

KALUSTOVAATIMUS

Yrityksellä on käytettävissä salaojakone, jolla voidaan ojittaa vähintään 150 cm syvyyteen. Yrityksellä on sorakalusto ja kaivinkone käytettävissään. Asennustarkkuutta varten on käytössä joko laserlaitteisto tai sihtikone.

SALAOJAKARTTA

Kaikista salaojituksista täytyy toimittaa tilaajalle ja Salaojayhdistyksen salaojakartta­tieto­kantaan salaojakartta tekovuoden jälkeisen maaliskuun loppuun mennessä.

Salaojasuunnittelijan tai salaojaurakoinnin pätevyyttä tai siihen tähtäävään ohjaukseen voi hakea täyttämällä alla olevien linkkien takana oleva ko. lomake ja lähettämällä se osoitteeseen salaojayhdistys@salaojayhdistys.fi.

Salaojasuunnittelijan pätevyyshakemus

Salaojaurakoinnin pätevyyshakemus

Hakemus ohjaukseen-lomake