Jord- och skogsbruksministeriet, 2020. 72 s. ISBN PDF: 978-952-366-373-2

Syftet med riktlinjerna är att beskriva omvärlden ur perspektivet för jord- och skogsbrukets
vattenhushållning och de förväntningar som samhället ställer på den samt att fastställa mål
för den framtida verksamheten.
Riktlinjerna utarbetades som ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet,
Täckdikningsföreningen rf och Tapio Ab.
Ladda