SALAOJAYHDISTYS

Salaojayhdistys ry on perustettu vuonna 1917 huolehtimaan suomalaisen peltosalaojituksen laadusta.
Yhdistys toimii yleishyödyllisenä asiantuntijaorganisaationa ja sen tarkoituksena on viljelys­maiden salaojituksen ja maaseudun vesitalouden edistäminen ottaen huomioon vesien­suojeluun liittyvät näkökohdat.

Salaojayhdistyksen keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • Salaojituksen edistäminen
  • Tiedottaminen
  • Ammatillisen osaamisen edistäminen ja koulutus
  • Salaojatutkimus
  • Salaojakarttatietokannan ylläpito ja hallinnointi

Yhdistys toimi pitkään nimellä Salaojakeskus ja nimen muutos Salaojayhdistykseksi tehtiin vuonna 2006.

Salaojayhdistyksen jäsenistö koostuu viljelijöistä ja muista salaojitusalan toimijoista.

SALAOJAYHDISTYKSEN (TÄCKDIKNINGSFÖRENINGEN) PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA TOIMINTA

1. JOHDANTO

Salaojayhdistyksen pitkän aikavälin tavoitteet ja toiminta perustuvat Salaojayhdistyksen sääntöihin sekä jäsenten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tavoitteet ja toiminta tarkistetaan ja päivitetään vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä 

2. TAVOITTEET

Yhdistyksen sääntöjen mukaan:
”Yhdistyksen tarkoituksena on viljelysmaiden salaojituksen ja maaseudun vesitalouden edistäminen ottaen huomioon vesiensuojeluun liittyvät näkökohdat. Lisäksi yhdistys toimii aktiivisesti salaojitusneuvontaa harjoittavien ja salaojituksesta muuten kiinnostuneiden jäsentensä keskusjärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi suorittaa alaa koskevaa kehittämistyötä sekä kerätä ja julkaista kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa alan käyttöön. Lisäksi yhdistys pitää yllä salaojitustoimintaan liittyvien suunnitelmien arkistoa jäsenyhteisöjensä kanssa.
Yhdistys ei harjoita elinkeinoa eikä muuta ansiotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.”
Salaojayhdistyksen päätavoitteena on viljelysmaiden vesitalouden hyvä tila kasvintuotannon kannalta ympäristöasioita huomioon ottaen.

Osatavoitteina ovat:
– monipuolinen viljelyalueiden vesienhallinta, jossa salaojituksen ja peruskuivatuksen tila on hyvä kastelun tarpeita ja ympäristö huomioituna
– riittävät ohjuskeinot kuten lainsäädäntö ja tuet
– yhdistyksen jäsenten tyytyväisyys
– salaojakarttojen maata kattava jatkuvasti päivitetty arkistointi
– suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hyvä ammattitaito ja alueellinen kattavuus
– laadukas suunnittelu ja toteutus
– uusimman tiedon hyödyntäminen
– putki- ja muiden materiaalien hyvä laatu ja saatavuus
– aktiivinen vuorovaikutus alan toimijoiden kesken

3. TOIMINTA

Tavoitteiden edistämiseksi yhdistyksen toiminta kohdistuu seuraaviin kokonaisuuksiin:
1. toimintaedellytysten edistäminen (edunvalvonta)
2. kouluttaminen, tiedottaminen ja neuvonta
3. salaojakartta-arkiston ylläpitäminen
4. pätevyysjärjestelmän ylläpitäminen
5. kehittäminen, tutkiminen
6. alan toimijoiden vuorovaikutuksen edistäminen
7. kansainvälinen toiminta

3.1 Toimintaedellytysten edistäminen (edunvalvonta)
Pyritään vaikuttamaan asioihin siten, että yhteiskunnan käyttämät ohjauskeinot edistävät hyvää vesitaloutta viljelysmailla
Pyritään huolehtimaan siitä että:
• valtion salaojitukselle ja peruskuivatukselle myöntämän investointituen suuruus on riittävä ja tukiehdot ovat asialliset
• alaan liittyvät ympäristökorvaukset ovat riittävät
• lainsäädäntö tukee kestävää viljelysmaiden vesitaloutta
• vesitalousasioiden viranomaistoiminta on toimivaa ja sujuvaa
• valtionhallinnossa kuivatustilan parantamisen tarve tiedostetaan ja on yhtenä tavoitteena vesienhallinnassa, joka kattaa sekä vesien käytön että -hoidon
• alan koulutus on riittävä kaikilla koulutustasoilla
• yhteiskunta panostaa riittävästi alan neuvontaan, kehittämiseen ja tutkimukseen


3.2 Kouluttaminen, tiedottaminen ja neuvonta
Salaojayhdistys:
• ylläpitää informatiivisia nettisivuja
• ylläpitää puhelinpalvelua
• tuottaa omia julkaisuja ja lehtiartikkeleita
• osallistuu alan seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin koti- ja ulkomailla
• seuraa alan julkaisuja
• tiedottaa ja neuvoo viljelijöitä peltojen vesitalousasioissa
• varmistaa koulutuksen, tiedottamisen ja neuvonnan avulla, että suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla on riittävästi osaamista, jotta kuivatuksen laatu olisi hyvä


3.3 Salaojakartta-arkiston ylläpitäminen
Salaojayhdistyksen salaojatietokannassa on lähes kaikki Suomen salaojakartat. Salaojakartat ovat skannattu ja liitetty peltolohkoon. Salaojakarttoja voidaan hakea internetin kautta peruskartan, tilatietojen tai omistajatietojen avulla.
Salaojayhdistys:
• ylläpitää ja päivittää Salaojatietokantaa
• huolehtii siitä, että uudet suunnitelmat liitetään kantaan


3.4 Pätevyysjärjestelmän ylläpitäminen
Kuivatuksen toteutuksen hyvän laadun ylläpitämiseksi Salaojayhdistys kiinnittää huomiota laadun tarkkailuun ja kehittämiseen. Pätevyysjärjestelmän toteuttamisessa on otettu huomioon erityisesti viljelijän oikeusturvan näkökulma. Tähän liittyy suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä pätevyyden toteaminen. Yhdistyksen toimesta laadittiin salaojasuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä pätevyysjärjestelmä, jokaotettiin käyttöön vuonna 2017. Siihen kuuluvat lähes kaikki aktiiviset salaojasuunnittelijat ja -urakoitsijat. Pätevyysjärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Salaojayhdistyksen hallituksen nimeämä pätevyystoimikunta.

3.5 Kehittäminen, tutkiminen
Salaojayhdistys:
• panee vireille ja osallistuu kehittämis- ja tutkimushankkeisiin
• seuraa kansainvälisesti alan kehitystä
• osallistuu hankkeiden ohjausryhmiin
• selvittää alaan liittyviä ongelmia
• antaa lausuntoja

3.6 Alan toimijoiden vuorovaikutuksen edistäminen
Alan edistämisen kannalta on oleellista, että eri toimijat ovat tekemisissä keskenään. Alalla on paljon yksityisyrittäjiä sekä suunnittelu- että urakoitsijapuolella. Peltokuivatus on edelleen kallis investointi ja on tärkeä, että suunnittelun, toteutuksen ja kunnossapidon laatu on hyvä. Toimimalla yhdessä voidaan paremmin selvittää miten esim. erilaiset salaojituskonetyypit, erilaiset ympärysaineet, valumavesien käsittelymenetelmät toimivat käytännössä. Tällöin lainsäädäntö, ohjeet ja tuet voidaan antaa parhaimman tiedon perusteella, jolloin myös työn lopputulos on mahdollisimman hyvä.
Yhdistyksessä ylläpidetään ja lisätään alaan liittyvää tietoa ja jaetaan se edelleen muille. Yhdistyksessä pyritään mahdollisimman hyvin palvelemaan kaikkia tahoja, jotka tarvitsevat apua alaan liittyvissä asioissa.
Salaojayhdistys:
• järjestää seminaareja
• järjestää opintomatkoja
• tiedottaa alaan liittyvistä asioista

3.7 Kansainvälinen toiminta
Salaojayhdistys:
• seuraa alan kansainvälistä kehittämistä ja tutkimusta
• osallistuu kansainvälisten yhteisöjen toimintaan kuten kansainvälisen kastelu- ja maankuivatusorganisaation International Commission on Irrigation and Drainagen (ICID) ja Pohjoismaiden maataloustutkijoiden yhdistyksen NJF:n toimintaan
• osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin
• ylläpitää suhteita alan toimijoihin ulkomailla