Salaojayhdistyksellä on meneillään salaojakonetutkimus Sievissä. Tutkimuksen koepelto salaojitettiin toukokuussa 2015. Pellolla tutkitaan kaivavan- ja aurasalaojakoneen toimintaa, sekä lisäksi erilaisia soramääriä salaojituksessa ja sorasilmäkkeiden merkitystä.

 

Lue lisää tutkimuksesta hankkeen omalla TUTKIMUS – sivulta.

 

Pelto oli avo-ojissa ja salaojituksen jälkeen se tasattiin. Pellon maalaji on pääosin savista hiesua salaojasyvyydessä.

Salaojakoneita tutkitaan mittaamalla pohjavettä pellon eri osissa pohjavesiputkilla ja seuraamalla veden virtausta rinnakkaisista kokoojaojista. Oletuksena on, että mahdolliset koneiden erot näkyvät pohjaveden korkeuksissa ja veden virtausmäärissä.

Pelto jaettiin 12 koealueeseen.

SalaojasuunnitelmaSievi
Kahdeksasta koealueesta neljä ojitettiin aurakoneella ja vastaavasti neljä kaivavalla koneella. Jokainen alue ojitettiin kolmella salaojalla, käyttäen 15 metrin ojaväliä ja vähintään 1,0 metrin ojitussyvyyttä. Soraa laitettiin noin 10 senttimetriä putken päälle molemmilla koneilla. Pellon länsiosaan tehtiin sorakoe, jossa neljästä koealueesta kahteen tehtiin ojat ilman soraa ja kahteen ojat runsaalla soralla.

Salaojituksen jälkeen pellolle asennettiin 100 kpl pohjavesiputkia. Putkista mitataan pohjavettä jokaisen koealueen keskimmäisen imun ympäriltä eri etäisyyksillä. Pohjavesiputkia asennettiin lisäksi vanhojen avo-ojien kohtiin sorasilmäkkeiden ympärille sorasilmäkkeiden vaikutusten tutkimiseksi.

Salaojakaivannoista otettiin ojitusvaiheessa kattava määrä kuvia kaivannon koon ja täytön tarkastelua varten. Ruokamultaa tuli kaivantoihin salaojakonetyypistä riippumatta.

Salaojitus toteutettiin yhteistyössä paikallisten salaojaurakoitsijoiden Polso Oy:n ja Salaojapalvelu Savolan kanssa.

Tukimukseen ovat toimittaneet materiaalia Uponor ja Meltex.