RAHOITUS

Päivitetty 16.1.2022

SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUKI

Salaojitukselle ja säätösalaojitukselle voi hakea ELY- keskuksesta investointitukea salaojituksen perustamista varten tai olemassa olevien salaojien täydennys- ja korjaustoimia varten. Tukea voi saada hyväksyttävistä kustannuksista:
  • salaojitus 35%
  • säätösalaojitus 40 %
Tuen vähimmäismäärä on 3000 €. Tätä pienempään investointiin ei tukea myönnetä. 16.1.2022 alkaen hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 4,40 €/m, jos.
  • kustannusarvio ja rakennusselostus ovat salaojitukseen perehtyneen asiantuntijan laatimia
  • salaojaputken laatu on standardin SFS 5211 mukainen tai vastaavat laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä
  • ympärysaineena käytetään salaojasoraa, kivimursketta tai esipäällystettä
  • esipäällysteen paksuus on vähintään 3 mm
  • sora- tai kivimurskekerros on vähintään kahdeksan senttimetriä putken yläreunasta ylöspäin
Jollei käytetä edellä vaadittuja ympärysaineita, tuetut enimmäiskustannukset ovat 2,20 €/m. Enimmäiskustannukset sisältävät suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Säätösalaojitusta perustettaessa salaojitusta varten tarvittavan säätökaivon ja sen asennustyön enimmäiskustannus on 895 €/kpl. Maatalouden investointien hyväksyttävät yksikkökustannukset on määrätty asetuksella (MMM 262/2019). Salaojitusta koskevat ehdot ovat asetuksen liitteen sivulla 9. Valtioneuvoston asetuksessa maatalouden rakennetuesta säädetään mm. salaojituksen investointituen tukijaksoista (4 luku 11 §) sekä salaojasuunnitelman vähimmäisvaatimuksista (6 luku 24 §).

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
• 16.10.–15.1.
• 16.1.–15.3.
• 16.3.–15.8.
• 16.8.–15.10.
Ojitusta ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saatu.

Investointitukihakemus – Lomake 3314

Investointituen maksatus- ja nostolupahakemus
– Lomake 2332
– Investointituen nostaminen

Ojituksesta ilmoitus- lomake
– Lomakkeella ilmoitetaan tietoja ojituksesta

Ojituksen ilmoitusvelvollisuus

Vesilain mukaan muusta kuin vähäisestä ojituksesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitusta. Tämä koskee peruskuivatusta ja myös salaojitusta, jos salaojitetaan happamilla sulfaattimailla tai pohjavesialueilla.

Salaojituksen ympäristökorvaus

Säätösalaojituksen, säätökastelun (=altakastelun) ja valumavesien kierrätyksen hoitoa varten voi hakea ympäristökorvausta.

Ympäristökorvaukseen sitoutuneet saavat säätösalaojituksen hoidosta 70 €/ha korvausta.

Säätökastelusta ja valumavesien kierrätyksestä maksetaan 250 €/ha korvausta.

Ympäristökorvauksen haun voi tehdä Ruokaviraston sähköisessä Vipu-palvelussa.

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta:
Vipu-palvelu

PERUSKUIVATUKSEN TUKI

Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten. Peruskuivatuksella tarkoitetaan valtaojien perkausta ja kaivua, putkiojien rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä riittävien edellytysten luomiseksi paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle.

Suunnitelmien laadukkuus, ympäristövaikutusten huomioiminen suunnitteluratkaisussa sekä työn toteutusaikainen valvonta ovat hankkeen toteutuksen kannalta merkittäviä tekijöitä. Luonnonmukaiset menetelmät on pyrittävä huomioimaan suunnittelussa. Hankekohtaisen arvioinnin perusteella harkinnanvaraisiin ympäristönsuojelu ja -hoitotoimenpiteisiin voidaan myöntää täysimääräisesti avustusta. Peruskuivatussäädökset luovat puitteet avustuksen enimmäistukimääriksi sekä harkinnanvaraisen ja tukipäätöskohtaisen tukitason määrittämiseksi.

Tukea haetaan alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakijana on ojitusyhteisö tai vaihtoehtoisesti osakastyönä toteutettavan hankkeen hyödynsaajat tekevät hakemuksen yhteisellä sopimuksella. Rahoitushakemuksen liitteenä toimitetaan kuivatussuunnitelmat. Suunnitelmat hyväksytään yleensä ojitustoimituksessa, mutta sopimusojituksessa suunnitelmat hyväksytetään rahoituskäsittelyn yhteydessä.

Hakemuksen löydät Ympäristö.fi palvelusta seuraamalla alla olevaa linkkiä.
www.ymparisto.fi/peruskuivatustuki/hakemus

Lisätietoa peruskuivatuksesta:
Ympäristö.fi