RAHOITUS

Päivitetty 5.5.2023

SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUKI

Salaojitukselle ja säätösalaojitukselle voi hakea ELY- keskuksesta investointitukea salaojituksen perustamista tai olemassa olevien salaojien täydennys- ja korjaustoimia varten. Tukea haetaan Hyrrä-palvelun 
kautta .
Tukea voi saada hyväksyttävistä kustannuksista sekä tavanomaiselle salaojitukselle että säätösalaojitukselle 40 %.

Tuen vähimmäismäärä on 3000 €. Tätä pienempään investointiin ei tukea myönnetä. 5.5.2023 alkaen hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 6,00 €/m. Enimmäiskustannukset sisältävät suunnittelun, putket, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Lisäksi

  • kustannusarvion ja rakennusselostuksen on oltava salaojitukseen perehtyneen asiantuntijan laatimia
  • salaojaputken laadun on oltava standardin SFS 5211 tai SFS 7509 mukainen
  • ympärysaineena on käytettävä salaojasoraa, kivimursketta tai esipäällystettä 
    • esipäällysteen paksuuden on oltava vähintään 3 mm
    • sora- tai kivimurskekerroksen on oltava vähintään kahdeksan senttimetriä putken yläreunasta ylöspäin

Jollei käytetä edellä vaadittuja ympärysaineita, tuetut enimmäiskustannukset ovat 2,40 €/m.  

Säätösalaojitusta perustettaessa salaojitusta varten tarvittavan säätökaivon ja sen asennustyön enimmäiskustannus on 950 €/kpl. Maatalouden investointien hyväksyttävät yksikkökustannukset on määrätty asetuksella (MMM 608/2023). Valtioneuvoston asetuksessa maatalouden rakennetuesta (265/2023) säädetään mm. salaojituksen investointituen tukijaksoista (4 luku 12 §) sekä salaojasuunnitelman vähimmäisvaatimuksista (6 luku 25 §).

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Ojituksen voi aloittaa, kun tukihakemus on jätetty. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
• 16.10.–15.1.
• 16.1.–15.3.
• 16.3.–15.8.
• 16.8.–15.10.

HUOM! Vuoden 2023 tukijaksot ovat poikkeuksellisesti seuraavat:

• 3.4.–10.5.2023
• 11.5.–15.8.2023
• 16.8.–15.10.2023
• 16.10.2023–15.1.2024

Ojituksen ilmoitusvelvollisuus

Vesilain mukaan muusta kuin vähäisestä ojituksesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitusta. Tämä koskee peruskuivatusta ja myös salaojitusta, jos salaojitetaan happamilla sulfaattimailla tai pohjavesialueilla.

Lue lisää maatalouden investointituista Ruokaviraston sivuilta.

Lomakkeet:

Investointituen maksataus- ja nostolupahakemus

– Lomake 2332

– Investointituen nostaminen

Ilmoitus ojituksesta -lomake
– Lomakkeella tehdään vesilain mukainen ojitusilmoitus ELY-keskukselle

Säätösalaojituksen ympäristökorvaus

Säätösalaojituksen, säätökastelun (=altakastelun) ja valumavesien kierrätyksen hoitoa varten voi hakea ympäristökorvausta. Korvausta haetaan Vipu-palvelun kautta.

Ympäristökorvaukseen sitoutuneet saavat säätösalaojituksen hoidosta korvausta 77 €/ha.

Säätökastelusta ja valumavesien kierrätyksestä maksetaan korvausta 214 €/ha.

Ympäristökorvauksen haun voi tehdä Ruokaviraston sähköisessä Vipu-palvelussa.

Lue lisää ympäristökorvauksesta Ruokaviraston sivuilta.

Ympäristökorvaukseen liittyvä lainsäädäntö:

Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta

PERUSKUIVATUKSEN TUKI

SIVUA UUDISTETAAN

Tietoa peruskuivattushankkeen rahoituksesta:
Vesi.fi